Tornedalen besöktes åren 1736 – 1737 av en fransk vetenskaplig expedition under ledning av matematikern och astronomen Pierre Louis Moreau de Maupertuis. Övriga expeditionsdeltagare var astronomerna, Alexis Claude Clairaut, Charles Étienne Louis Camus och Pierre Charles Le Monnier. Utöver astronomi hade gruppen också andra intressen, särskilt matematik. Bland gruppens följeslagare märks också Reginald Outhier och de svenska vetenskapsmännen Anders Celsius och Anders Hellant. Den sistnämnde var född just i Pello; Finland var som känt en del av svenska riket vid den tiden. Gruppens syfte var att med mätningar fastställa om jordklotet verkligen var sfäriskt eller om det var tillplattat vid polerna. Expeditionen har satt sina spår, inte bara i vetenskapen utan också i de lokala traditionerna i Tornedalen.

På Torne älvs is uppmättes en 14,3 km lång baslinje, som sedan användes för uppmätning av en meridiangrads längd, med triangulering.  Den sydligaste mätpunkten var kyrktornet i Torneå, och den nordligaste var berget Kittisvaara 4 km norr om Pello centrum. Ett monument har rests på bergets topp.

Maupertuis rapporterade efter expeditionen att längden av en grad, längs meridianen i Lappland, är 57 437,9 toise. (Toise var ett franskt längmått, motsv. 1 949 meter) Detta resultat, när det jämförs med värdet 57 060 toise i närheten av Paris, visar att jordklotet faktiskt är tillplattat, så teorin stämmer. Senare har det konstaterats att mätningarna innehöll rätt så betydande fel, men åtminstone var de i rätt riktning. Franske kungen belönade Celsius med en livränta på tusen livres per år.  Närmare upplysningar: www.maupertuis.fi